Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 102

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі вивчення думок різних науковців сформульоване власне визначення сутності запасів – це оборотні активи підприємств та організацій на які в компанії є право власності або які перейшли в оперативне господарське відання, і які утримуються для подальшого перепродажу, знаходяться в процесі використання або збережені для подальшого використання в виробничому, збутовому, управлінському процесі з метою отримання прибутку або досягнення соціальних, екологічних чи інших ефектів. Вказано, що існує значна кількість класифікаційних ознак для запасів, наприклад, їх розподіляють залежно від місця знаходження, за призначенням запасів, залежно від моменту та характеру оцінювання, залежно від асортиментної структури, за вимірниками, залежно від відповідності нормативу, залежно від чутливості до зміни обсягу товарообігу, залежно від характеру поповнення та витрачання, залежно від попиту на споживчі товари. Вказані основні завдання процесу обліку та аналізу запасів. Цей процес необхідний для формування інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття управлінських рішень, контролю за рухом запасів, прогнозування потреби в запасах у майбутньому, визначенні реальної вартості запасів та певний момент часу, дотримання діючого законодавства, забезпечення максимальної ефективності діяльності підприємства та мінімізації його витрат, уникнення санкцій з боку перевіряючих органів тощо. У процесі аналізу запасів використовуються такі методи як метод порівняння, метод приведення показників до порівняльного вигляду, метод використання абсолютних і відносних показників, метод групування, балансовий метод, графічний метод, метод табличного відображення аналітичних даних, метод системного аналізу, ABC-XYZ, метод вертикального аналізу, метод горизонтального аналізу. Визначено, що запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою реалізаційною вартістю. Первісна вартість включає в себе витрати на доставку запасів, на їх підготовку до виробничого процесу, на їх страхування, власне на їх покупку тощо. У бухгалтерському обліку, на відміну від управлінського обліку, виділяють такі методи оцінки запасів як метод ідентифікованої собівартості, метод середньозваженої собівартості, метод FІFO, метод нормативних затрат, метод оцінки за цінами продажу.

Дослідження  проведені у 2 розділі дипломної роботи дозволяють зробити такі висновки.

Виявлено, що загалом Державна організація «Вище професійне училище № 29 м. Львів» діє у навчальній сфері та має типову для навчального закладу організаційну структуру. Економічне положення підприємства постійно покращується, що вказує на постійний розвиток. Рівень фінансової автономії є високим, адже основу пасивів становлять власний капітал та доходи.

Основоположним документом у сфері обліку є наказ про облікову політику. Документ визначає, що відповідним за цей напрямок роботи у організації є головний бухгалтер. На підприємстві система бухгалтерського обліку є централізованою. На даний час організація використовує метод ФІФО для відображення вартості запасів.

Податковий облік повністю відповідає вітчизняному законодавству, а сама організація є неприбутковою, що і визначає особливості оподаткування запасів.

ДО «Вище професійне училище № 29 м. Львів» перебуває у стані реорганізації у сфері бухгалтерського обліку, а тому відбуваються значні зміни та перехід на нові рахунки.

Що ж до автоматизації обліку, то запропоновано звернути увагу на такі продукти як «Парус» та «Медок». Програма дозволяє автоматизувати значний обсяг бухгалтерських дій, а тому дозволить скоротити витрати часу працівників.

Вказано, що загалом ДО «Вище професійне училище № 29 м. Львів» дотримується норм вітчизняного законодавства у сфері проведення обліку запасів.

Отже, на основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки. Виконаний аналіз руху та структури запасів підприємства, що дозволило визначити, що загалом обсяг запасів Державної організації «Вище професійне училище № 29 м. Львів» протягом 2014-2016 рр. зріс, хоча й спостерігається певне коливання окремих значень елементів запасів. Виявлено, що найбільш суттєву роль відіграють запаси господарських матеріалів та канцелярського приладдя. Відбувається постійне скорочення частки пасивів, що виділяються на фінансування запасів організації. Це говорить, що управління запасами покращується.

Проведений факторний аналіз запасів та здійснена оцінка політики фінансування запасів. Визначено, що фактори зовнішнього середовища стимулюють скорочення фізичного обсягу запасів, адже відбувається скорочення кількості учнів у таких навчальних закладах. З іншої сторони, вкрай висока інфляція призводить до підвищення вартості запасів Державної організації «Вище професійне училище № 29 м. Львів». Політика фінансування запасів є оптимальною, адже організація може самостійно повністю задовольнити потребу у запасах.  

Оцінка ефективності використання запасів дозволила отримати суперечливі висновки. З однієї сторони, для підприємства було б доцільним зменшувати обсяг монетарних активів та направляти ці кошти у запаси, що дозволило б забезпечити стабільну купівельну спроможність у середньостроковій перспективі. З іншого боку, формування неліквідних запасів не є доцільним, а тому краще скоротити обсяг тих запасів, які не використовуються у освітньому процесі. Виявлено, що політику управління запасами не є оптимальною, а тому наявні резерви подальшого покращення цього напрямку діяльності Державної організації «Вище професійне училище № 29 м. Львів».

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.