Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 100

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів формування інвестиційної привабливості підприємства сформульовані наступні висновки та пропозиції:

  1. Сформульовані особливості інвестиційної діяльності міжнародної корпорації. Вказане власне бачення сутності міжнародної корпорації – це велике підприємство, яке має структурні підрозділи, асоційовані або дочірні підприємства у багатьох юрисдикціях, активно використовує переваги законодавств різних країн у своїй щоденній діяльності, характеризується значним ступенем інтернаціоналізації менеджменту та персоналу і активно інвестує кошти у різноманітні інвестиційно привабливі об’єкти по всьому світу. Сформульована суть інвестиційної діяльності міжнародної корпорації – це системна послідовна діяльність із управління інвестиціями (вкладеннями) у підприємства, обладнання, цінні папери та інші об’єкти інвестування з метою отримання чистого прибутку або досягнення соціальних, екологічних та інших ефектів міжнародними компаніями. Говорячи про інвестиційну діяльність в контексті міжнародної корпорації слід зазначити, що з 500 найпотужніших міжнародних (транснаціональних) корпорацій (ТНК) 85 контролюють 70% всіх закордонних інвестицій. Тобто роль міжнародних корпорацій у цій діяльності є виключною та особливою, тому створення належних законодавчих умов та формування сприятливого інвестиційного клімату для міжнародних корпорацій дозволило б значно покращити економічну ситуацію в Україні.
  2. Визначені фактори інвестиційної привабливості міжнародної корпорації, зокрема вказано, що інвестиційна привабливість – це властивість об’єкта інвестування, яка характерна у ситуації, коли ринкова ціна на об’єкт є нижчою, ніж ціна, яку готовий заплатити за об’єкт інвестор. Вартість підприємства виражається конкретною ціною, яку готовий заплатити інвестор за підприємство. Визначено, що на цю ціну, а відповідно і інвестиційну привабність, впливає значна кількість факторів, зокрема як внутрішніх, так і зовнішніх, як факторів країни і регіону, так і факторів галузі та підприємства. Макроекономічні показники характеризують інвестиційний клімат в країні, містять інформацію про те, чи вплине зміна макроекономічної ситуації (і як саме) на діяльність підприємства. Окрім цього, значний вплив мають фізичні фактори, соціальні, демографічні, фактори державного регулювання екологічні фактори, фактор часу, фактори ризику.
  3. Вказані основні підходи та методи оцінки інвестиційної привабливості міжнародної корпорації. Виділяють три основні підходи до оцінки вартості підприємства: дохідний, витратний та ринковий. Ринковий метод полягає у порівнянні підприємства із подібними об’єктами, які були продані раніше. Витратний метод враховує обсяг витрат, що необхідно здійснити для створення такого ж підприємства. Дохідний же враховує суму чистого прибутку, що буде згенерований підприємством у майбутньому. Найбільш передовим та оптимальним методом оцінки вартості міжнародної компанії є метод EVA, який враховує як суму чистих активів підприємства, так і обсяг грошових потоків, що будуть згенеровані у майбутньому.
  4. Проведений аналіз організаційного та економічного положення корпорації Apple Inc. Світова штаб-квартира корпорації Apple Inc. розташована в центрі Силіконової долини. Загалом компанія Apple Inc. діє ефективне та спроможна генерувати чистий прибуток. Це зумовлено популярністю основного типу товару компанії – телефону iPhone, частка якого у структурі продажів становить більше 60%. Враховуючи розмір компанії та її обороти, вона здатна залучати на ринку значний обсяг позичкового капіталу для забезпечення постійної роботи. Тому частка власного капіталу значно знизилася, а частка позикового капіталу виросла. Сукупність показників свідчить про задовільний економічний стан підприємства.
  5. Розглянута динаміка факторів інвестиційної привабливості Apple Inc. На основі проведеного дослідження визначено, що високу інвестиційну привабливість компанії формує її здатність генерувати прибуток та здатність бути стійкою у коротко- та довгостроковій перспективі. Це призводить до того, що інвестор, який вкладає кошти, може бути впевнений у поверненні його інвестицій. При прийнятті інвестиційного рішення враховуються як сильні, так і слабкі сторони компанії, як загрози, так і можливості. В цілому можна підсумувати, що в компанії більше сильних сторін, аніж слабких, адже Apple Inc. є інноваційним підприємством та здатне виготовляти якісну продукцію. Крім цього, сформовані світові економічні тенденції дозволяють компанії очікувати на подальше збільшення продажів. Це свідчить про перевищення впливу можливостей над загрозами. Щодо ризиків інвестиційній привабливості, то компанія залежить від рівня розвитку інших країн та регіонів, наприклад, Китаю, Західної Європи і т. д. У випадку зменшення частки середнього класу у них попит на продукцію буде скорочуватися. Іншим важливим фактором є пряме ринкове середовище, в якому діє компанія. Продукція і послуги компанії конкурують на високо конкурентних світових ринках, що характеризуються агресивним зниженням цін і в результаті зниженням тиску на валовий прибуток, часте введення нових продуктів, коротким життєвим циклом продукту, розвитком галузевих стандартів. Здатність компанії успішно конкурувати в значній мірі залежить від її здатності забезпечити постійне і своєчасне впровадження нових інноваційних продуктів, послуг та технологій на ринок. Тому компанія в даний час володіє значною кількістю патентів і авторських прав і зареєстрованих і поданих заявок на реєстрацію численних патентів, товарних знаків і знаків обслуговування.
  6. Надана оцінка інвестиційної привабливості Apple Inc. Загалом усі тенденції, що були сформовані протягом останніх трьох-п'яти років, збережуть свій напрямок руху, тобто розвиватимуться за тим же напрямком. Визначено, що середньозважена вартість капіталу компанії є низькою, що дозволяє залучати додаткові кошти для забезпечення подальшого стабільного розвитку. Також в розрахунках припускаємо, що більшість показників залишатиметься на попередньому рівні – сума активів, нараховані проценти, розмір позичок, поточних зобов'язань тощо. Як результат, виявлено, що з урахуванням фінансових потоків, які компанія генеруватиме у майбутньому, її реальна вартість перевищує поточну ринкову на третину. Це класичний приклад інвестиційно привабливого підприємства, адже інвестор зможе отримувати відчутні дивіденди або ж перепродати отримані акції Apple Inc. у майбутньому.
  7. Здійснено обґрунтування системи управління вітчизняними підприємствами, що стимулює підвищення їх інвестиційної привабливості. Запропоновано звернути увагу на західні методики управління, що націлені на підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Зокрема, запропоновано поєднати показник EVA та систему збалансованих цільових показників таким чином, щоб збалансовані цільові показники деталізували показник інвестиційної вартості підприємства. Ці показники слід довести до різних структурних підрозділів та посадових осіб. Наприклад, відділ фінансів буде працювати над зменшенням середньозваженої вартості капіталу, а виробничий підрозділ над зниженням тривалості операційного циклу та підвищенням фондовіддачі. В сукупності такі дії різних структурних підрозділів підприємства дозволять досягнути зростання вартості, а відповідно і інвестиційної привабливості компанії. Крім цього, потрібно закріпити рівень оплати праці такої посадової особи залежно від того, як досягаються поставлені перед нею цільові показники. На прикладі посади комерційного директора доведено, що така пропозиція різко підвищить мотивацію та зацікавленість керівників у тому, щоб працювати над підвищенням інвестиційної привабливості підприємства. Зокрема, запропоновано, щоб третина заробітної плати виплачувалася співробітникам стабільно, незалежно від ефективності їх діяльності, а інша частина заробітної плати формувалася залежно від того, чи були досягнуті поставлені цільові показники. При їх перевиконанні посадова особа зможе заробити більш, ніж зараз. Усе це створює потужний мотиваційний ефект, що дозволить значно підвищити ефективність конкретного суб’єкта господарювання.
  8. Привернута увага до впливу держави на розвиток інвестиційної привабливості підприємств. Запропоновано використати два механізми, які дозволять підвищити інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств. По-перше, запропоновано впроваджувати механізм зменшення податкових зобов’язань на суму здійснених підприємством інвестицій у основні засоби. У країнах Західної Європи та інших розвинених країн цей механізм активно використовується для стимулювання розвитку інновацій або для стимулювання розвитку інновацій та інвестицій. Перелічені основні групи, яких стосуватиметься така пропозиція: 4 основних засобів «машини та обладнання», 5 «транспортні засоби», 6 «інструменти, прилади, інвентар (меблі)», 7 «тварини», 8 «багаторічні насадження». Як результат, відбуватиметься одночасне зростання виробничого потенціалу підприємств і їх здатність генерувати прибуток, що є основним фактором, що формує інвестиційну привабливість. Крім цього, слід удосконалити відносини у сфері нарахування амортизації. Загалом ідея амортизації передбачає також, що обладнання підприємства зберігатиме свою вартість протягом певного періоду часу. На даний час же інфляція чинить значний вплив на остаточну вартість обладнання, що заміщується, а тому, на відміну від компаній у розвинених країнах, наприклад, Apple, в кінцевому підсумку фонд амортизації не виконує своїх функцій. Якщо спиратися на теоретичні міркування, підприємства зацікавлені розраховувати амортизаційні відрахування не на базі ціни покупки, а на основі ціни заміщення або в максимальному їх зближенні. Тому пропонуємо уряду закріпити в Податковому кодексі норму щодо застосування прискореної амортизації до всіх груп основних засобів. Це дозволить підтримувати інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств на стабільному рівні.
  9. Запропоновано здійснити удосконалення на вітчизняному фондовому ринку з метою підвищення інвестиційної привабливості українських компаній. Зокрема, вказано на можливості використання механізму захисту інтересів інвесторів, що дозволить підвищити ліквідність вітчизняного фондового ринку, а відповідно повернути інвесторів на нього. Як результат, інвестиційна привабливість вітчизняних компаній буде зростати. Запропонований механізм функціонування та збору фінансових ресурсів Фондом гарантування інвестицій. Основним завданням органу стане зменшення ризику втрати активів інвесторами під час здійснення операцій із цінними паперами та їх похідними за участі торговців цінними паперами й інститутів спільного інвестування. У випадку, якщо посередник збанкрутує, фонд покриватиме втрати інвестора. Такий захід дозволить підвищити довіру до фондовому ринку, що забезпечить приріст інвестицій у вітчизняні компанії. Це дозволить змінити сформовану негативну тенденцію.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.