Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 104

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів організації та методики обліку та аналізу фінансової звітності підприємства, сформульовані наступні висновки та пропозиції:

  1. З’ясована суть та систематизовані види фінансової звітності підприємства. На основі проведеного дослідження сформульоване власне визначення суті фінансової звітності – це сукупність фінансових показників, що характеризують поточну вартість активів, пасивів, результат фінансової діяльності підприємства, рух грошових потоків, та дають змогу різним користувачам звітності отримати загальне уявлення про поточний фінансовий стан та ефективність суб’єкта господарювання на певну дату та про перспективи подальшого розвитку. Виділені різні класифікації звітності, основною з яких є поділ на баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки.
  2. Проведено економіко-правовий огляд нормативної бази обліку та аналізу фінансової звітності підприємства. проведено вивчення нормативно-правової бази, що регламентує процес обліку та аналізу фінансової звітності. Загалом існує надзвичайно значна база, яку можна розділити на два елементи: нормативні акти, що регламентують необхідність складення фінансової звітності та нормативні акти, що регулюють окремі аспекти процесу складання фінансової звітності підприємств. Найбільш важливу роль у цій сфері відіграють національні стандарти бухгалтерського обліку, що визначають принципи відображення у фінансовій звітності нематеріальних активів, витрат, доходів, основних засобів, запасів тощо. При аналізі слід враховувати ці документи, адже різні методи обліку призводять до відображення різних даних у фінансовій звітності компанії.
  3. Розглянута методика обліку та аналізу фінансової звітності підприємства. Зокрема методика обліку є чіткою та передбачає відображення у відповідних статтях зведених даних бухгалтерського обліку за визначений період або на визначений момент часу. Що ж до методики аналізу фінансової звітності, то цей процес передбачає використання таких методів, як горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, порівняльний аналіз, факторний аналіз, маржинальний аналіз, аналіз відносних показників (коефіцієнтів). Найважливішим є метод співставлення різних елементів фінансової звітності (метод відносних показників), що передбачає використання показників ліквідності, стійкості, рентабельності, ділової активності тощо.
  4. Надана загальна організаційна та фінансова характеристику товариства з обмеженою відповідальністю «Георозвідка». На основі проведеного дослідження можна вказати, що загалом компанія має чітку організаційну структуру, в якій, проте відбуваються певні структурні зрушення. Скорочення обсягу замовлень у 2015 році призвело до необхідності вивільнення одного працівника. Фінансовий стан компанії є незадовільним, адже сума збуту знижується, як і обсяг чистого прибутку, що отримує підприємство.
  5. Проведено аналіз фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «Георозвідка». Продемонстрована висока ефективність процесу аналізу фінансової звітності компанії за допомогою сучасних методик. Доведене кризове становище компанії за багатьма параметрами, що спровоковано різким зниженням обсягу збуту. Відбувається скорочення показників ліквідності до значення, яке нижче прийнятного рівня, тобто компанія може відчувати проблеми із погашенням поточних зобов’язань. Також компанія значно залежить від короткострокових поточних зобов’язань і у випадку обмеження доступу до цього ресурсу – не зможе забезпечити безперебійність операційного процесу. Тобто фінансова стійкість компанії також не є ідеальною. Показники ділової активності знизилися, а рівень рентабельності нижчий показника інфляції. Все це вказує на вкрай складні тенденції у фінансовій сфері компанії.
  6. Вивчено практику обліку та формування фінансової звітності підприємства. Процес обліку фінансової звітності є типовим, адже вся сукупність облікової інформації використовується у процесі складання фінансової звітності. Усі види первинних документів, зокрема чеки, акти купівлі-продажу, накладні та інші впливають на результат у фінансовому звіті. В цьому немає нічого дивного, адже вся сукупність фінансових дій повинна бути відображена у бухгалтерській звітності. Позитивною стороною процесу у ТОВ «Георозвідка» є його автоматизація, що забезпечує швидку реалізацію облікового процесу. Компанія використовує 1С, що економить кошти на оплаті праці значної кількості бухгалтерів.
  7. Вказано напрямки удосконалення методики складання фінансової звітності підприємства. запропоновано удосконалену методику формування фінансової звітності у ТОВ «Георозвідка», зокрема слід деталізувати частину балансу, яка відображає дані про запаси. Доведено, що це дозволить значно підвищити інформативність аналітичного процесу та дозволить користувачам звітності чітко ідентифікувати проблемну область. Також це дозволить підвищити якість управлінських рішень, що призведе до покращення фінансового стану підприємства. Загалом така пропозиція дозволяє сформулювати правильне уявлення про поточний стан справ в компанії.
  8. Запропоноване використання інформаційних технологій в процесі обліку та аналізу фінансової звітності підприємства. Зокрема запропоновано не тільки автоматизувати обліковий процес в 1С, а й забезпечити автоматизацію процесу фінансового аналізу. Для цього запропоновано використовувати сервіс фінансового аналізу Finalon.com/ru/, як один з найбільш дешевих варіантів, проте зручних. Доведено, що така пропозиція дозволить підприємству «Георозвідка» економити 11 400 гривень в рік, що матиме позитивний вплив на кінцевий фінансовий результат.
  9. Розглянуто шляхи удосконалення аналізу фінансової звітності підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Георозвідка». Зокрема запропоновано поліпшити алгоритм дослідження ефективності ТОВ «Георозвідка». З огляду на недоліки поточного процесу дослідження існуючої практики формування фінансових результатів у фінансовій звітності підприємства ТОВ «Георозвідка», запропоновано доповнити алгоритм додатковими двома етапами. По-перше, необхідно додатково порівнювати рентабельність активів з рентабельністю прямих конкурентів або з галуззю в цілому. Це дозволить однозначно відповісти про ефективність роботи менеджменту компанії. Якщо показники рентабельності ТОВ «Георозвідка» є вищими, ніж у конкурентів або в середньому по галузі, то це вказує на якісну роботу менеджменту по формуванню фінансових результатів. По-друге, запропоновано порівняти рентабельність власного капіталу з прибутковістю фінансових інструментів, у які власники могли вкласти свої гроші. Наприклад, порівняння рентабельності ТОВ «Георозвідка» і прибутковості депозитних вкладів, біржових інструментів, показало, що процес формування фінансових результатів ТОВ «Георозвідка» був дуже якісним протягом 2013-2014 років, проте у 2015 році ситуація різко погіршилася.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.