Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 90

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки на рекомендації:

  1. Аналіз різних підходів науковців і практиків, а також вітчизняного законодавства, дозволив виявити, що єдиний підхід до трактування сутності похідних фінансових інструментів відсутній. Тому сформульоване власне визначення, яке є найбільш повним. Похідний фінансовий інструмент – це це термінова біржова або позабіржова угода, основні розрахунки за якою проводяться у майбутньому і яка передбачає поставку певного базового активу у визначений момент в майбутньому. Економічний результат від укладення та виконання угоди залежить від зміни індикаторів, які характеризують властивості базового активу. Класифікаційними ознаками поняття є час виконання угоди, вид базового активу, характер договірних відносин між сторонами, спосіб виконання, рівень стандартизації та сегмент ринку, порядок похідного продукту тощо.
  2. Найбільш поширеними видами похідних фінансових інструментів є ф’ючерс, форвард, опціон та своп. Ф'ючерс - це стандартний біржовий контракт (зобов'язання) на здійснення угоди купівлі продажу базового активу в майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною. Форвард - це контракт на здійснення угоди купівлі-продажу базового активу в майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною, проте обертається він на позабіржовому ринку. Опціон - це контракт, який дає право, але не накладає зобов'язання, його покупцеві на покупку або на продаж певного базового активу у продавця (емітента) опціону. Своп - це угода між сторонами, що полягає в обміні платежами.
  3. Аналіз організаційно-правових засад функціонування ринку похідних фінансових інструментів в Україні дозволив виявити, що загалом існує значна кількість нормативно-правових актів, що впливають на цю сферу. Проте недостатня пропрацьованість усіх аспектів функціонування ринку призводить до того, що довіра учасників до ринку є низькою. Наприклад, проблемою є відсутність ліквідаційного неттингу.
  4. Виявлено, що фінансовий ризик є подією, яка може настати, а може і не настати. Він несе в собі як негативний, так і позитивний потенціал, однак при дослідженні ризикованості діяльності, в першу чергу, слід звертати увагу на ті, які можуть поставити під питання діяльність організації. При виявленні потенційних негативних наслідків використовують систему управління ризиками. Система управління включає в себе ряд методів та інструментів, застосування яких дозволяє нейтралізувати наслідки настання потенційно негативних подій. Хеджування є один із важливих методів управління фінансовими ризиками. Для оцінки ризику використовують систему експертних оцінок, метод екстраполяції, методи абсолютних показників, кореляційно-регресійний аналіз, метод сценаріїв, метод оцінки варіації фінансових результатів та інші.
  5. На основі проведеного аналізу визначено, що обсяг торгів в організованому сегменті в світі знижується, що пов’язано із тенденціями стабілізації світової економіки та зниження рівня фінансових ризиків міжнародної діяльності. Це стосується як валютних, так і процентних інструментів хеджування ризиків. З іншої сторони, на позабіржовому сегменті спостерігаються відмінні тенденції. Позабіржові нестандартизовані контракти здатні краще задовольняти потреби підприємств, а тому в умовах стабілізації світової економіки попит на валютні деривативи та деривативи із базою «цінні папери, що посвідчують право власності» зростає.
  6. Що ж до вітчизняного ринку, то основну роль на ньому відіграє саме біржова торгівля деривативами. Виявлено чітку низхідну тенденцію протягом 2012-2015 років, яка свідчить що ринок похідних фінансових інструментів в Україні занепадає. Це спричинено як складним макрофінансовим становищем економіки загалом, так і недосконалістю ринку та відсутністю довіри учасників один до одного. Роль ринку деривативів на ринку цінних паперів також є незначною. Крім цього, лише три із десяти бірж здійснювали угоди із похідними фінансовими інструментами.
  7. Виділено, що основні проблеми на ринку хеджування – це відсутність довіри учасників та незахищеність сторін, що використовують похідні фінансові інструменти у своїй діяльності. Тому запропонований механізм захисту інвесторів, що вкладають кошти у інструменти хеджування, або які їх емітують. Зокрема, запропоновано створити спеціальний Фонд гарантування виконання умов за похідними фінансовими інструментами, який акумулюватиме незначний обсяг фінансових ресурсів за кожною із угод хеджування. Акумульовані кошти будуть використовуватися у випадку недобросовісних дій сторін, банкрутства однієї із сторін, а також у випадку інших дій, що перешкоджатимуть виконанню угоди хеджування. За умови реалізації такого заходу у виграші будуть всі сторони, адже держава отримає вищий податковий дохід, посередники – вищий дохід від надання своїх послуг, а підприємства зможуть використовувати інструмент для мінімізації своїх ризиків.
  8. За прикладом США пропонуємо закріпити у вітчизняному законодавстві відповідні норми щодо захисту прав інвесторів у похідні фінансові інструменти. У випадку банкрутства великої компанії уряд бере на себе витрати із ліквідації компанії, що дозволяє уникати панічних настроїв. Крім цього, запропоновано закріпити у законодавстві норму щодо виплати винагороди особі, яка повідомляє про порушення на ринку похідних цінних паперів. Такі норми дозволять значно підвищити прозорість та довіру до вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів. На основі розгляду досвіду російської компанії запропоновано вітчизняним підприємствам, що мають кредити у валюті або які періодично здійснюють інші платежі у валюті, використовувати інструменти хеджування валютних ризиків. Якщо компанія не може укласти відповідну угоду в Україні, то запропоновано звернутися на російський фондовий ринок. Динаміка валютних курсів рубля та гривні була однаковою протягом останніх років, а тому така стратегія теж дозволить забезпечити стабільний фінансовий результат.
  9. Для формування пропозицій щодо використання похідних фінансових інструментів як засобів управління ризиком вивчений вітчизняний досвід роботи ринку хеджування. Загалом запропоновано, щоб біржі працювали в напрямку задоволення попиту підприємств на інструменти хеджування. Зокрема, економічно ефективним є використання вітчизняними підприємствами інструментів, які дозволяють забезпечити стабільність цін на сільськогосподарську продукцію, металопродукцію, продукцію хімічної промисловості, на сировину та матеріали для цих галузей, на процентні ставки та курс валюти. На прикладі ПАТ «Компанія «Райз» доведена ефективність такого фінансового інструменту. Без використання інструментів хеджування обсяг сплачених процентів може коливатися від 424033 тис.грн. до 740476 тис.грн. у наступному році. При використанні інструменту хеджування сума сплачених процентів, комісій за хеджування та здійснених грошових потоків у звязку із ф’ючерсним контрактом завжди буде однаковою – на рівні 580671-580672 тис.грн. Тому рекомендовано вітчизняним підприємствам активно використовувати у своїй практиці інструменти хеджування для того, щоб забезпечити стабільний фінансовий результат в умовах значного коливання основних ринкових індексів.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.