Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 98

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки та рекомендації:

- внутрішній контроль – це організаційна система, функція якої полягає у зборі інформації про поточний економічний стан для оцінки ефективності виконання управлінських рішень та виявлення резервів покращення роботи підприємства. Існують загальні уявлення про об’єкт та суб'єкт внутрішнього контролю, проте аналіз думок практиків довів – це питання є індивідуальним для кожного підприємства. Загалом до завдань внутрішнього контролю відносяться перевірка правильності даних бухгалтерської звітності, перевірка правильності бухгалтерського обліку, контроль за виконанням управлінських рішень, контроль за використанням виробничих ресурсів, контроль за дотриманням законодавства, етики, внутрішніх нормативних актів підприємства, контроль за виконанням плану розвитку, контроль за допустимістю ризику тощо. Щодо видів контролю, то їх є значна кількість: за часом здійснення попередній, поточний, наступний та прогнозований;  за масштабом охоплення: суцільний, вибірковий і комбінований;

- існує значна кількість методів та прийомів проведення контролю на підприємстві. Основними методами збору інформації для аналітичної обробки системою внутрішнього контролю є бухгалтерський та управлінський облік. Безпосередніми методами контролю є перевірка, ревізія, обстеження, моніторинг, фінансова експертиза, внутрішній аудит і службове розслідування. Кожен із цим методів передбачає використання власного інструментарію забезпечення контролю;

- можна використовувати значну кількість показників, що дозволять сформулювати чіткі висновки про те, чи ефективною була робота контролерів при проведенні внутрішнього контролю господарської діяльності підприємств. Сюди відносяться показники обсяг охоплених фінансових та матеріальних ресурсів на одну перевірку, обсяг виявлених порушень на одну перевірку, обсяг виявлених порушень на гривню ресурсів, що охоплені перевіркою тощо. До методів аналізу слід віднести горизонтальний, вертикальний, трендовий, факторний, маржинальний, відносних та абсолютних показників тощо;

- організаційна структура підприємства є чіткою та такою, що може ефективно надавати послуги для своїх клієнтів. Внутрішній контроль на інституційному рівні належить лише до компетенції власників підприємства. Щодо директора підприємства, то він відіграє важливу оперативну функцію, тобто здійснює безпосереднє управління підприємством протягом фінансового року. Директор призначається власниками. Аналіз фінансового стану підприємства дозволив виявити, що загалом фінансове становище є задовільним. До негативних сторін відносимо беззбитковий рівень, що свідчить про необхідність пошуку резервів підвищення обсягу збуту та обсягу скорочення витрат підприємства. Значними є управлінські витрати, а тому можливим напрямком підвищення ефективності роботи є скорочення цієї статті витрат. Загалом зовнішні умови не стимулюють до активного розвитку підприємства, а тому очікувати додатної рентабельності у наступному році не слід;

- організаційно-методичні засади внутрішнього контролю діяльності ТОВ «Бухгалтерське Бюро «АльтерКонто» є чіткими. За виконанням управлінських рішень слідкують такі посадові особи як директор, бухгалтер, менеджер та керівник-юрист. Проте основна роль у цій сфері належить помічнику головного бухгалтера. На прикладу документу «Звіт ревізії у ТОВ «Бухгалтерське Бюро «АльтерКонто» протягом 02.04.2014 – 02.08.2014» показано методичні засади внутрішнього контролю на підприємстві. Ревізія стосувалася перевірки фінансово-господарської діяльності і дозволила виявити ряд порушень, резервів та ситуацій недбалості працівників. Зокрема наявні порушення у сфері нарахування заробітної плати, використанням паливно-мастильних матеріалів, оплати комунальних послуг, закупівлі матеріалів та сировини для забезпечення безперебійного операційного процесу. Власне ревізія є основним інструментом у системі внутрішнього контролю підприємства. Також використовується моніторинг, а саме при контролі якості дебіторської заборгованості, виданих комерційних кредитів з векселем та без. Загалом така система є ефективною, адже ТОВ «Бухгалтерське Бюро «АльтерКонто» володіє усією повнотою інформації про фінансовий стан клієнтів;

- ефективність системи внутрішнього контролю діяльності ТОВ «Бухгалтерське Бюро «АльтерКонто» коливається і однозначного висновку дати не можна. Позитивним є те, що сума виявлених втрат зросла на 32,7 % у 2014 році порівняно із 2013 роком. Проте стабільності у цій сфері немає і показники ефективності постійно коливаються. Так показник виявлених втрат на одну перевірку постійного скорочувався, що свідчить про необхідність пошуку резервів підвищення якості та ефективності внутрішнього контролю;

- запропоновано реорганізувати усю систему внутрішнього контролю таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність процесу. Суть пропозиції полягає в наступному – доцільно створити єдиний відділ контролінгу, який займатиметься усіма функціями, які пов’язані із внутрішнім контролем. По-перше, відділ контролінгу буде безпосередньо підпорядкований директору підприємства, що забезпечить його функціональну незалежність від підрозділів, які перевіряються в даний час помічником головного бухгалтера. По-друге, постійне складання планів дозволить враховувати у них управлінські рішення та автоматизувати перевірку їх виконання. Як результат, управлінці не будуть перевіряти виконання наданих ними завдань, а будуть займатися стратегічним розвитком ТОВ «Бухгалтерське Бюро «АльтерКонто». По-третє, значний обсяг робіт буде автоматизований, що дозволить оперативно виявляти порушення фінансово-господарської діяльності підприємства та приймати відповідні оперативні рішення. Для імплементації пропозиції у практику роботи ТОВ «Бухгалтерське Бюро «АльтерКонто» запропоноване положення про службу контролінгу на підприємстві, описані функції, права, завдання служби контролінгу;

- запропоновано три напрямки підвищення ефективності процесу внутрішнього контролю. Перший захід полягає у підвищенні фінансової мотивації діяльності внутрішніх контролерів. Контролеру буде нарахована відповідна премія, а саме 5 % від суми повернених до підприємства коштів в межах відшкодування збитків, що були завдані підприємству посадовими особами, 25 % від отриманих додаткових коштів в межах виявлених резервів фінансово-господарської діяльності підприємства. Це значно підвищить зацікавленість працівників у результатах своєї роботи. Так за результатами роботи 2014 року заступник головного бухгалтера та інший бухгалтер (який також приймав участь у процедурах ревізії) отримали б 144 тис.грн. у фонд оплати праці в залежності від їх вкладу. Це суттєва надбавка, фактично друга річна заробітна плата для кожного з працівників. Тому рівень мотивації щодо виявлення порушень та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства різко б підвищилася. Інша пропозиція – це обґрунтування оптимальної структури ревізій у наступному році. Найбільшу увагу слід звернути на перевірку наявності недоотриманих фінансових ресурсів та виявлення резервів фінансово-господарського діяльності підприємства – протягом 2014 року ефективність роботи за цим напрямком у контексті ефекту для фінансово-господарської роботи підприємства була найвищою, судячи з рангової оцінки. Загалом ревізійні дії повинні бути розподілені так: 80 % часу витрачається на пошук резервів, 10 % часу на виявлення порушень законодавства та відхилень від плану відповідно. Пошук нестач здійснювати не потрібно. Як результат, за інших рівних умов, ефективність внутрішнього контролю зросте на 37,2 %. Третя пропозиція полягає у створенні власного внутрішньокорпоративного центру навчання для контролерів. Такий центрів дозволятиме обмінюватися знаннями між спеціалістами підприємства, навчати нових контролерів. Як результат, ефективність процесу внутрішнього контролю буде підвищуватися.  

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.