Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 100

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного аналізу організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємством сформульовані такі висновки та запропоновані рекомендації:

  1. Визначено економічну сутність поняття “внутрішній аудит” та необхідність організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємством. Внутрішній аудит – це складний процес перевірки облікового процесу підприємства, формування інформаційно-аналітичної підтримки внутрішніх рішень, формулювання можливих альтернатив подальшого удосконалення існуючих систем контролю і управління. До об’єктів відносяться організаційні об’єкти, об’єкти тактичного значення та об’єкти стратегічного значення. Функції із внутрішнього аудиту можуть здійснювати як окремі посадові особи чи підрозділи.
  2. Систематизовано законодавчо-нормативне забезпечення та проведений огляд теоретичних джерел з питань організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємством. До елементів законодавчо–нормативної бази з питань внутрішнього аудиту в організації відносяться Наказ про облікову політику підприємства, стандарти бухгалтерського обліку, Кримінальний, Податковий та Цивільний кодекси України, план рахунків бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
  3. Надано характеристику організаційних засад діяльності та проведено аналіз основних економічних показників ТОВ “Хмільницьке”. Для практичного вивчення системи внутрішнього аудиту використовується саме це підприємство. Організаційна структура підприємства є чіткою. Вище управління знаходиться в руках учасників, а поточне управління здійснює директор підприємства разом із дирекції. Функції з внутрішнього аудиту знаходяться в руках у заступника головного бухгалтера. Компанія є ефективною та фінансово успішною, адже відбувається постійне зростання суми власного капіталу, діяльність компанії є рентабельною. До ризиків фінансової діяльності можна віднести низьку фінансову автономію компанії.
  4. Вивчено облікову систему як інформаційну основу системи контролю та внутрішнього аудиту. В документі містяться такі норми про те, що до основних засобів віднесені матеріальні активи вартістю від 2500 грн. і терміном використання більше року, ліквідаційна вартість всіх об’єктів дорівнює нулю, термін використання нематеріальних активів визначає на основі терміну використання подібних нематеріальних активів або ж на основі передбачено зносу, до МНМА віднесені матеріальні активи вартістю до 1000 грн. і терміном використання більше року, в процесі обліку запасів застосовується метод цін продажу, розподіл загальновиробничих витрат проводиться щомісячно. Тобто загалом документ визначає усі основні аспекти фінансово-господарської діяльності компанії. Визначені форми внутрішнього та зовнішнього інформаційного забезпечення аудиту та контролю. До форм внутрішнього інформаційного забезпечення відносяться показники бухгалтерської та статистичної звітності, дані первинної та зведеної облікової документації, технічна документація, кошторисно-нормативна база, бізнес-плани, бюджети інвестиційних проектів, юридичні договори, дані кадрової служби тощо.
  5. Розглянута організація системи внутрішнього контролю на ТОВ “Хмільницьке”. Основні обов’язки у цій сфері належать заступнику головного бухгалтера. Його роль у системі внутрішнього аудиту зводиться до того, що він перевіряє правильність, законність бухгалтерського обліку на підприємстві. Тобто основна функція внутрішнього аудиту у ТОВ “Хмільницьке” – це аудит фінансової бухгалтерської звітності та процесу обліку. Крім цього, в процесі контролю заступник головного бухгалтера може надавати свої пропозиції щодо управлінських рішень. Це зумовлено тим, що ця посадова особа перевіряє значний обсяг інформації, і як результат може вказати на резерви підвищення ефективності роботи підприємства. Щодо перевірки виконання управлінських рішень, то цю функцію внутрішнього контролю виконують самі менеджери, що створює додаткове навантаження на них.

Тому запропоновано оптимальну структуру внутрішнього контролю на підприємстві. Доцільно поєднати усі функції внутрішнього контролю та аудиту у єдиний структурний підрозділ. Такий підрозділ слід підпорядкувати безпосередньо директору для того, щоб забезпечити незалежність від посадових осіб, які перевіряються. Такий відділ продовжить проводити періодичні ревізію та внутрішній аудит, а також розпочне контроль за виконанням управлінських рішень. Ефект від такого заходу полягає у тому, що управлінці перестануть витрачати час на здійснення внутрішнього контролю та контролю за виконанням їх наказів, а зможуть зосередитися на підвищенні ефективності діяльності компанії.   

  1. Систематизовані методи, способи та процедури системи внутрішнього контролю управлінського апарату. Під методом внутрішнього контролю організації слід розуміти загальнонаукові методичні прийоми дослідження об'єктів контролю, власні емпіричні методичні прийоми, специфічні прийоми суміжних економічних наук. Унікальними методами внутрішнього контролю є перевірка, ревізія, обстеження, моніторинг, фінансова експертиза, внутрішній аудит і службове розслідування, інвентаризація тощо. Визначено, що основними методами аналізу, які використовуються у компанії при проведенні внутрішнього аудиту, є горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз, порівняльний аналіз, факторний аналіз, маржинальний аналіз, аналіз відносних показників.
  2. Сформульована методика внутрішнього аудиту в системі управління на ТОВ “Хмільницьке”. Процес аудиту є чітким та складається із попереднього етапу, що необхідний для планування внутрішнього аудиту, безпосереднього проведення внутрішнього аудиту та систематизації результатів проведення внутрішнього аудиту. Спочатку відбувається підбір персоналу, вибір напрямку дослідження. Після цього внутрішні аудитори розпочинають початкову перевірку об’єкта дослідження, систематизують усю наявну інформацію, вчиняють аналітичні дії для її перевірки та систематизують отримані результати у звіті аудитора. Звіт аудитора містить такі структурні підрозділи як резюме, вступ, фонова інформація, причини проведення аудиту, структура аудиту, опис досліджуваної частини фінансово-господарської діяльності компанії, результати аудиту, висновки аудиту, пропозиції, джерела інформації, додатки. У результаті проведення аудиту систематизується інформація як про виявлені порушення, так і про виявлені резерви підвищення ефективності роботи ТОВ “Хмільницьке”.
  3. Розглянутий процес застосування аналітичних методів внутрішнього аудиту в системі управління на ТОВ “Хмільницьке”. Активно застосовуються співставлення первинних документів та даних обліку, перевірка законності операції, оцінка імовірності погашення зобов’язань контрагентом, співставлення норм у внутрішніх документах компанії із фактичними витратами. Розглянутий звіт внутрішнього аудиту у ТОВ «Хмільницьке» протягом 02.04.2014 – 02.08.2014. У межах цього аудиту відбувалися: перевірка для дослідження питання дотримання вимог законодавства щодо операцій з нематеріальними активами, вивчення питання ведення касових операцій, здійснення розрахунків з підзвітними особами, перевірка операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в банках, вивчення штатної дисципліни та оплати праці працівників та нарахувань на заробітну плату, перевірка процесу здійснення закупівель, аналіз стану збереження та використання оборотних та необоротних активів, оплати транспортних послуг та утримання транспортних засобів, оплати комунальних послуг, вивчення інших аспектів фінансово-господарської діяльності. Підкреслено, що процес дозволив виявити порушення у сфері нарахування заробітної плати персоналу, у сфері здійснення закупівель, оплати комунікаційних послуг. Інформація про виявлені порушення та резерви підвищення ефективності направлені до директора.
  4. Вказані напрямки організації внутрішнього аудиту в системі управління на ТОВ “Хмільницьке” в умовах застосування комп'ютерної техніки. Для цього запропоновано використати програму Audіt XP «Комплекс Аудит». Програма дозволить автоматизувати процес внутрішнього аудиту за рахунок зниження витрат часу на планування аудиту, здійснення рутинних операцій, розрахунок якості проведеного внутрішнього аудиту. Враховуючи можливості програми щодо розрахунку ефективності кожного окремого внутрішнього аудитора, запропоновано сформувати таку систему оплати праці, яка підвищить зацікавленість персоналу у результатах його роботи. Доцільно, щоб крім основної заробітної плати формувався також фонд додаткової заробітної плати. Розмір цього фонду на складається із 5 % повернених до підприємства коштів в межах відшкодування збитків, що були завдані підприємству посадовими особами та 25 % від отриманих додаткових коштів в межах виявлених резервів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.