Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 87

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі вивчення теоретичних основ взаємодії страхових компаній і банків та дослідження стану розвитку вітчизняних ринків страхових та банківських послуг протягом 2009 - 2013 років було досягнуто наступних цілей роботи:

          - охарактеризовано розвиток інтеграційних процесів страхового і банківського бізнесу. Інтеграція страховиків та комерційних банків відбувається в економіці протягом останніх 90 років у країнах Західної Європи та США. Лібералізація фінансового законодавства стимулювала цей процес. Існує значна кількість передумов інтеграції страховиків та комерційних банків, адже дозволяє отримати ринкове перевагу обом групам фінансових компаній. Охарактеризовані основні етапи інтеграції, яка включає роботу на договірній основі, агентську співпрацю, кооперацію та власне тісну інтеграцію. Також розглянуті особливості інтеграції банків та страховиків в залежності від бізнес-циклу в економіці - оптимальним часом інтеграції є період зростання економіки, проте навіть в складних умовах інтеграція дозволить посилити положення банку.

- систематизовано основні форми співпраці між страховими організаціями і банками. Сформульовані основні напрямки взаємодії банків та страховиків. Банки надають депозитні послуги страховикам, розрахунково-касові послуги, допомагають в емісії цінних паперів, надають послуги кредитування, приймають участь у капіталі страховика. У свою чергу страхові компанії надають послуги страхування майна банків - банкоматів, техніки, будівель, страхування виданих банками кредитів від ризику неповернення, страхування застави за кредитами, страхування майна за договором іпотеки, страхування життя працівників банку в межах соціальних пакетів комерційних банків та страхування життя позичальника, приймають участь у капіталі банку тощо. Щодо форм взаємодію банків та страховиків, то сюди відносяться bancassurance, assurfnance, allfinance, діяльність на основі договору про співпрацю, акредитація, спільне підприємство, модель обміну акціями, фінансова група, стратегічний альянс, стратегічна модель "Де Ново".

          - визначено особливості bancassurance як новий інструмент ринку фінансових послуг. Визначена сутність банкострахування - це співпраця банків і страхових компаній за кількома напрямками: страхування позичальників банків, об'єктів застави та ризиків самих банків. Виділені позитивні та негативні риси такого процесу. Фінансові компанії в межах банкострахування можуть використовувати різні ресурси одні одних. Особливі ресурси банків - це кредитні фахівці, система скорингу, майно банку. Особливі ресурси страховиків - це агентська мережа та страхові резерви. Інтеграція цих систем дозволяє досягнути фінансовим компаніям значного синергетичного ефекту.

          - проаналізовано стан розвитку вітчизняних ринків страхових та банківських послуг. Загалом виявлена активна співпраця між страховими компаніями та банками в Україні. Установи вкладають кошти у статутні фонди одні одних, реалізують через мережу збуту фінансові послуги. Також важливим напрямком взаємодії є вкладення страховиками коштів у банки – на депозитні рахунки, у цінні папери тощо. Проблемним у цій сфері є наявність депозитів у банках, які відчули проблеми з фінансовою стійкістю, тому кошти були недоступними для використання, що знизило ліквідність страховиків. Для недопущення такого становища – необхідно розробити більш ефективну систему захисту інтересів страхових компаній. Також проаналізована дохідність та ризикованість вкладення коштів страховиків у банківські установи та виявлено, що оптимальним напрямком вкладення є депозитні вклади у гривні. Загалом же інтенсивність співпраці між банками та страховиками протягом 2011-2013 років зростала.

          - проведено детальний аналіз страхування кредитних ризиків в Україні на даний час. Ще одним перспективним напрямком співпраці є страхування кредитів, що надаються банками. Такий механізм здатен розширити попит на послуги банків. Негативною тенденцією є зниження обсягу ринку страхування кредитів через кризові процеси, проте сформувалася чітка тенденція повільного підвищення розміру страхових премій, що отримані протягом 2010 - 2013 років. Важливо зазначити, що страхування кредитів не є важливим ні для страховиків, ні для банків. На кінець 2013 року страхування кредитного ризику становило 4 % від загального обсягу валових премій страховика та 0,61 % від загального обсягу видатків банків. Щодо дослідження окремого договору страхування кредитного ризику, то загалом він має чіткі умови, а розмір премії залежить від базового тарифу, терміну надання кредиту, коефіцієнту ризикованості та кількості переданих кредитів. 

          - охарактеризовано технології продажу страхових продуктів bancassurance в Україні. Виділено три основні технології продажу в системі bancassurance. Це продаж самих послуг у відділенні банків, пакетування послуг банківського та страхового обслуговування та продаж "локомотивів", що базуються на певному мотиві або потребі покупця. Прямі продажі - це власне продаж страхового продукту без додаткових банківських послуг. Пакетування страхових продуктів полягає у тому, що відбувається об'єднанні банківських та страхових продуктів, які продаються разом. Локомотив - це технологія продажу, за якої виділяється окремий мотив або потреба клієнта і під неї формується перелік банківських та страхових послуг.

          - вивчено зарубіжний досвід співпраці страхових компаній і банків та можливість його застосування в Україні. На основі зарубіжного досвіду розроблено детальний алгоритм дій початку роботи страховиків із комерційними банками та обґрунтовані основні етапи такого процесу. Зокрема процес передбачає попередній етап, тобто пошук зацікавлених фінансових компаній, які здатні реалізовувати страхові поліси через власні канали збуту, власне обговорення основних аспектів здійснення співпраці, а також процес безпосередньої роботи фінансових компаній із реалізації послуг страхування за багатьма напрямками. Такий захід повинен розширити ринок збуту будь-якого страховика та збільшити обсяг доходу. Також запропоновано ввести у асортимент страховика такий продукт як страхування комірок у банку. У засобах масової інформації часто з'являються повідомлення про втрату цінностей, що зберігалися таким чином, а тому банк для уникнення репутаційний втрат та страховикам для отримання додаткового доходу доцільно ввести таку послугу для клієнтів.  

          - запропоновано шляхи впровадження програм комплексного страхування банківських ризиків. Рекомендовано звернути увагу на зарубіжний досвід передачі страхових ризиків, зокрема за допомогою спеціальних цінних паперів. За прикладом облігації катастроф та з урахуванням вітчизняного досвіду розвитку економіки рекомендуємо створити новий продукт перестрахування, який дозволить передавати фінансові ризики. Проведене моделювання облігації фінансової кризи – цінного паперу за яким відбувається нарахування купонного доходу та погашення тіла боргу у випадку відсутні реалізації страхового ризику. Якщо ж страховий ризик у вигляді настання фінансової кризи відбувся, то перестрахувальник у подальшому не має жодних зобов’язань перед власниками облігацій, а виручені кошти спрямовуються на покриття збитків. Проведений розрахунок ефективності такого цінного паперу та здійснене порівняння із традиційним перестрахуванням. Визначено, що такий механізм є більш привабливим і дозволяє отримати кращий кінцевий фінансовий результат. Зокрема ефективність перестрахування за фінансовим ризиком зросте удесятеро.

          - визначено можливості формування ефективної стратегії взаємодії страхових компаній ї банків. Окрім цього для досягнення синергетичного ефекту запропоновано інтенсивніше співпрацювати банкам та страховикам у сфері оцінки ризиків. Ефективним рішенням буде створення єдиного центру андеррайтингу та оцінки ризиків банківської установи. В такому випадку скорочуються витрати на оцінку ризиків, проте зростає ефективність процесу. Акумулювання інформації від страховика та банку дозволить приймати виважені рішення щодо страхових тарифів та ставок на кредитування. Також на основі аналізу у другому розділі запропоновано страховим компаніям не формувати депозитні вклади у дорогоцінних металах, проте рекомендовано все ж зберігати більшу частину коштів у гривні. Протягом 2012-2014 років все ж дохідність валютних вкладів є очікувано вищою, проте рівень ризику - значно вищий, ніж за гривневими вкладами. Щодо зберігання коштів у банку на поточних чи строкових вкладах, то тут однозначної рекомендації неможна дати. Для максимізації фінансового доходу страховика доцільно зберігати кошти на строкових вкладах, проте для підтримання ліквідності - частина коштів повинні перебувати на поточному вкладі. У випадку, якщо страхова компанія не є спорідненою з банківською установою - слід обов'язково формувати депозитні вклади у різних банках

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 400 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.