Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 140

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження були виконані наступні завдання:

 1. Визначено сутність поняття інфляція та причини її виникнення. Провівши дане дослідження ми можемо зробити підсумовуючий висновок, про те, що ми отримали можливість визначити суть категорій інфляція та її вже формалізованого визначення – індексу споживчих цін. Ми отримали уявлення про сукупність підходів до визначення ролі, значення, трактування та періодів історичного розвитку категорії інфляція, а також її розуміння та трансформації як поняття у різних напрямах економічного вчення. Нами було визначено основні види та форми, які може мати інфляція, а також отримано дані про додаткові способи класифікації інфляції в економіці. Досягнення розуміння суті інфляції дозволило сформувати основні причини її виникнення та способи впливу на економіку, а також залежність між нею та іншими важливими економічними категоріями та макроекономічними показниками.
 2. Розглянуто особливості системи фінансів товариств з обмеженою відповідальністю. Визначено, що фактично участь вкладників в управлінні фінансовим станом підприємства, сама реалізація права учасника товариства з обмеженою відповідальністю на участь в управлінні підприємством, фінансовими питаннями здійснюється аналогічно до акціонерних товариств на основі його участі у зборах власників. Розмір початкового капіталу може бути меншим, ніж у звичайних акціонерних товариствах. Процес залучення та використання позикового капіталу не відрізняється від процесу, що відбувається у підприємствах з іншим типом організаційно-правової структури.
 3. Надано характеристику процесу управління фінансовими ресурсами в умовах високого темпу зростання інфляції. Основою відмінністю від звичайного процесу управління фінансами є необхідність враховувати зміну купівельної спроможності грошей. Концепція обліку інфляційних процесів в управлінні грошовими потоками підприємства полягає в необхідності реального відображення вартості його інвестиційних активів та грошових потоків з урахуванням інфляції. Вирішити проблему неадекватного відображення фінансового стану може допомогти процес коректування фінансового результату.
 4. Надано загально-економічну характеристику товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" у 2009-2013 роках. Загалом компанія діє на ринку виробництва хімічної продукції. Підприємство характеризується стабільною та чіткою організаційною структурою, основні функції роботи розподілені між різними підрозділами. Фінансове становище товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" у 2009 - 2013 роках було незадовільним і ситуація постійно погіршувалася. Підприємство не здатне фінансувати свої активи самостійно, також нездатне відповідати за поточними зобов'язаннями. Рентабельність від'ємна протягом усього періоду дослідження.
 5. Проведено аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності підприємства. Підприємство є неплатоспроможним, неліквідним та фінансово нестійким. Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрхімресурс" не здатне фінансувати свої запаси для забезпечення безперервної діяльності. Рівень ліквідності є недостатнім і в короткостроковій перспективі підприємство, скоріш за все, не зможе відповісти за зобов'язаннями. Показник фінансової автономії був від'ємним протягом усього періоду через значний обсяг непокритого збитку.
 6. Розраховано економіко-математичні моделі фінансового стану підприємства. За поточного фінансового стану підприємстві може збанкрутувати найближчим часом. Про це свідчать усі розглянуті моделі, зокрема значний ризик наявний як в короткостроковій перспективі та довгостроковій перспективі.
 7. Надано оцінку динаміки та структури активів, пасивів та фінансових результатів, що зважені на індекс інфляції. Коефіцієнт інфляції протягом усього періоду 2009 - 2013 років нормалізувався, проте загалом купівельна спроможність грошей знизилася більше ніж на третину порівняно із цінами 2008 року. Для проведення адекватного фінансового аналізу відбувалося коректування фінансових показників. Виявлено, що загалом фінансове становище підприємства було кризовим, адже реальна вартість основних засобів знижується. Дохід у 2013 році також скоротився порівняно із роком раніше.
 8. Проаналізовано чутливість фінансів підприємства до інфляційних ризиків. Підприємство є дуже чутливим до інфляційних процесів. Незважаючи на те, що відбувається активне вкладення коштів у підтримання поточного виробничого рівня та відновлення основних засобів, все ж інфляційні процеси призводять до знецінення вартості амортизації. У 2013 році значення показника знецінення становило 77070 тис.грн. Також підприємство є дуже чутливим до інфляційного ризику через можливість підвищення вартості ресурсів, що впливають на собівартість продукції. Лише при дефляції на рівні 15 % підприємство може знову стати рентабельним. Особливим чинником є індекс цін на газ. Згідно даних Державного комітету статистики його значення зросло протягом 2009 -2013 років більше, ніж на 200 %. Тобто цей фактор є основним, що призвів до збиткової діяльності ТОВ "Укрхімресурс" у 2009 - 2013 роках. Чутливість до цього ризику є також вкрай високою - лише при значенні індексу вартості газу на рівні 75 % порівняно із 2013 роком підприємство зможе знову стати рентабельним.
 9. Оцінено ефективність управління фінансами в складних макроекономічних умовах на основі показників рентабельності та результативності. Управління підприємством в умовах макроекономічної нестабільності було неефективним. Після зважування звітності на коефіцієнт інфляції були розраховані основні показники та виявлено, що загалом підприємство було збитковим протягом усього періоду дослідження, а основним фактором було високе значення показника індексу цін на газ. Загалом підприємство не генерувало прибутку протягом усього досліджуваного періоду, що спричинено, у тому числі, низькими значеннями показників оборотності.
 10. Використано зарубіжний досвід для підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами. Зокрема на основі зарубіжного досвіду запропоновано сукупність заходів, яка дозволить виправити наявну кризову ситуацію та знизити рівень ризику впливу інфляції та зменшення імовірності банкрутства. Для нівелювання негативного впливу інфляції було запропоновано оптимізувати поточну політику нарахування амортизації. Зокрема проблемою є те, що використовується прямолінійний метод, який не є найбільш ефективним. Для кожного з елементів основних засобів запропоновано метод, який дозволяє максимізувати розмір амортизаційних відрахувань вже у поточному році. Саме таку політику обирають ефективні міжнародні компанії. Як результат, розроблена амортизаційна політика дозволила зберегти вартість грошей на рівні 63901 у цінах 2013 року. Для підвищення рентабельності потрібно працювати у напрямку збільшення обсягу збуту. Тому запропоновано нарощувати розмір наданих кредитів клієнтам. Проведене дослідження думок клієнтів підприємства та визначено, що у випадку реалізації такого заходу обсяг збуту зросте на 30 %, що в кінцевому підсумку позитивно вплине на суму чистого прибутку. Для реалізації такого заходу необхідно лише провести додаткові переговори із тими кредитними установами, які фінансують ТОВ "Укрхімресурс" та укласти договори про співпрацю. Для підвищення ділової активності необхідно зменшити суму одного з елементів активів, наприклад, суму запасів готової продукції. Запропонована система знижок клієнтам на випадок, якщо значення запасів перевищить цей показник.
 11. Охарактеризовано шляхи оптимізації структури капіталу підприємства в умовах інфляційних процесів. У другому розділі було виявлено, що компанія є потенційним банкрутом, тому запропоновано застосувати захід залучення додаткового власного капіталу для підвищення його частки до 20 %. Це дозволить забезпечити стійкість підприємства в складних макроекономічних умовах. З іншої сторони, необхідно залучати по максимуму позикових ресурсів для того, що інфляційний вплив переносився на них, а кошти компанії не знецінювалися. Для цього запропоновано формувати решту капіталу за рахунок позикових коштів.
 12. Надано оцінку ефективності пропонованих заходів. За умови їх реалізації буде відновлено беззбитковий рівень та захист активів від інфляції. В майбутньому це дозволить забезпечити ефективне функціонування підприємства. Звичайно така адаптація до макроекономічної нестабільності буде ефективною, а втрати від інфляції – мінімальними. Відповідно рівень фінансових ризиків скоротиться, а частка власного капіталу зросте з -52,5 % до 20 %. Ділова активність підвищиться і на кожну гривню активів буде реалізовано не 1,33 гривні продукції у 2014 році, а у наступному році 1,65 гривні продукції.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.