Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 109

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження та вивчення теоретичних та практичних аспектів макроекономічного регулювання валютного курсу в Україні сформульовані наступні висновки та рекомендації.

  1. Валютний курс - це мінова вартість грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Теоретичною основою розуміння та управління валютним курсом виступають концепція капітальних активів, концепції зовнішньоторговельної ефективності, теорії валютних очікувань, концепції валютних балансів, теорія нейтральних валютних курсів, теорія ключових валют, теорії фіксованих паритетів і курсів, нормативна теорія валютного курсу. Роль валютного курсу полягає у тому, що дозволяє подолати бар’єри зовнішньої торгівлі, сприяє інтернаціоналізації торгівлі, сприяє цілісності світової фінансової системи.
  2. Історично склалися чотири типи валютних систем, а саме Паризька, Генуезька, Бреттон-Вудська, Ямайська валютна система. В даний час основною валютою є долар США, який грає цю роль в більшості завданнях, яку виконує міжнародна валюта. Зокрема долар США виступає валютним резервом інших країн, в якості валюти транспортування цінності, для торгівлі на ринку Форекс тощо. Залежно від типу режимів регулювання валютного курсу виділяють фіксований валютний курс та вільно плаваючий валютний курс. Для стимулювання економічного зростання Україні потрібно рухатися в напрямку формування вільноплаваючого валютного курсу.

Держава має значний арсенал інструментів для впливу на поточний валютний курс гривні. Сюди відносяться такі методи як дисконтна політика, політика обов'язкових резервів, валютні інтервенції, валютні обмеження, валютна блокада, девальвація або ревальвація, вибір/зміна режиму валютного курсу, диверсифікація валютних резервів, регулювання ступеню конвертованості. Досвід інших високорозвинених країн показує ефективність використання монетарних заходів впливу на противагу заходам встановлення валютних обмежень.

Аналіз нормативно-правового забезпечення процесу управління валютним курсом дозволив визначити, що основними суб’єктами процесу є Національний банк України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Міністерство фінансів України. Негативними сторонами правового забезпечення регулювання валютного курсу в Україні є постійні зміни норм, непередбачуваність валютної політики держави, відсутність нормативного закріплення принципів дії більшості інструментів впливу на валютний курс, значне розпорошення норм валютного регулювання серед безлічі правових актів, значна кількість норм, що обмежують вільну торгівлю та економічний ріст, а також знижують привабливість інвестування у вітчизняну економіку зарубіжними інвесторами. Основними нормативно-правовими актами в цій сфері є закон України "Про Національний банк України", закон України “Про банки і банківську діяльність”, закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання та контролю», Положення Національного банку України «Про валютний контроль», наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), постанова Правління НБУ «Про переказування коштів в національній і іноземній валюті на користь нерезидентів із деяких операцій».

Аналіз стану та динаміки валютного курсу в Україні показав, що протягом 2009-2013 років ситуація на валютному ринку була стабільною, проте саме в цей період були закладені основи для різкого погіршення ситуації у 2013-2015 роках. Сформувалися значні дисбаланси в економіці, що призвело до різкої девальвації національної валюти. Економічна та політична невизначеність, намагання зберегти вартість заощаджень фізичних осіб, висока кумулятивна інфляція - усе це негативно відображається на курсі національної валюти порівняно із зарубіжними. Як результат, розмір золотовалютних резервів різко скоротився, а довіра до національної валюти знизилася. З іншої сторони, за рахунок девальвації конкурентоспроможність національної валюти зросла на 25 %. Загалом за досліджуваний період курс валюти зріс з 8 доларів США до 22 доларів США, при тому, що досягав значення у 37 гривень за долар США на безготівковому ринку.

Виділено позитивні та негативні фактори, що впливали на курс національної валюти. Позитивні: експорт сільськогосподарської продукції, переказ приватних переказів з-за кордону. Негативні: зростання частки валютних депозитів, зниження експорту металургії та хімічної промисловості, обмеження можливостей виходу на зарубіжні ринки, зростання попиту на валюту зі сторони населення, від’ємний баланс за операціями з основним капіталом, значний імпорт енергоресурсів. Позитивний вплив має притік валюти, а відповідно підвищення курсу гривні стимулюють приватні перекази з-за кордону та підвищення рівня експорту продукції сільського господарства. Зниження валютних коливань досягнуте завдяки підвищенню облікової ставки до 30 % та збільшенню норми резервування за валютними вкладами

Виділені умови стабілізації валютного курсу в Україні і сюди відносяться відсутність паніки на валютному ринку, відновлення довіри до національної валюти, відновлення рівня експорту попередніх років, виконання державного бюджету без дефіциту, припинення військових дій, стабільність банківської сфери на всій території України, лібералізація валютного ринку, передбачуваність валютних обмежень. Для досягнення цих умов доцільно припинити емісію, зняти валютні обмеження при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, впровадити стандарти Базель ІІ та Базель ІІІ у роботу вітчизняних банків, забезпечити збалансування витрат та доходів Зведеного бюджету, стимулювати експорт, розробити та впроваджувати прогнозовану у довгостроковій перспективі політику управління валютним курсом.

Запропоновані три заходи монетарного впливу. Потрібно зберегти поточний рівень облікової ставки на високому рівні – близько 30 %, проте знижувати цей показник на кінець наступних кварталів до 20 % в кінці року. Це забезпечить низьку ефективність операцій купівлі валюти за рахунок рефінансування, проте дасть сигнал ринку, що вартість позикових коштів буде знижуватися. Слід підвищити ставку овернайт за кредитами з 0,069 % за ніч до 0,107 % за ніч. Це перетворить регулятора у кредитора останньої інстанції. Також слід обмежити обсяг облігацій внутрішньої державної позики, що можуть бути у наявності у центрального банку. Це дозволить уникнути надмірної монетизації державного боргу через емісію.

За допомогою регресійного моделювання побудовані три основні можливі сценарії подальшого розвитку ситуації на валютному ринку. За реалістичного сценарію курс національної валюти становитиме 22,17 гривні за долар США. За оптимістичним значення показника зросте до 10 грн. за долар США, а за песимістичним знизиться до 33,39 грн. за долар США. Реалістичний сценарій передбачає збереження поточного рівня експорту та збільшення грошової маси в економіці. Загалом результати свідчать, що курс валюти може дуже стрімко зрости чи знецінитися, а тому в таких умовах оптимальних рішенням є хеджування валютних курсів.

Тому запропоновано закріпити у законодавстві можливість використання інструментів хеджування валютного курсу в Україні. Для цього запропоновано прийняти відповідний Закон України «Про деривативи». Документ повинен містити визначення таких понять як своп, опціон, ф’ючерс та форвард, містити визначення та ознаки деривативу, перелік основних органів, що відповідатимуть за функціонування ринку деривативів тощо. Доведено, що використання інструменту суб’єктами господарювання у більшості випадків призведе до економічних втрат, проте прогнозованість їх діяльності значно зросте.

Загалом проведений аналіз свідчить, що основним завданням Національного банку України та інших державних органів у сфері макроекономічного регулювання валютного курсу повинне стати забезпечення передбачуваного значення показника. Значення курсу та напрямок руху ціни гривні порівняно із зарубіжними валюти не мають значення для розвитку економіки у довгостроковій перспективі. Головне, що дійсно може негативно вплинути на стан економіки, є непередбачуваність валютного курсу для економічних суб’єктів. Лише в такій ситуації наявні валютні шоки, що чинять деструктивний вплив на економіку.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.