Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 72

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження обліку і аналізу імпортних операцій підприємства на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Лізоформ Медікал" були сформульовані наступні висновки та надані практичні рекомендації:

  1. Визначено економічну сутність імпортних операцій підприємства в Україні. На основі критичної оцінки думок науковців сформульоване власне бачення імпортних операцій - це сукупність взаємопов’язаних дій, що здійснює фізична або юридична особа, з метою купівлі та перевезення через митний кордон країни товарів та послуг іноземного походження для цілей вжитку або подальшого продажу як на митній території України, так і за її межами. Економічна особливість імпортних операцій полягає у їх дихотомічності по відношенню до економіки у яку імпортується товар чи послуга. Загалом виділяють значний перелік видів імпортних операцій в залежності від таких класифікаційних ознак як кількість посередників, прибутковість, регулярність, кінцева мета, об’єкт імпорту, витратність, асортимент тощо.
  2. Систематизовано основні елементи митного оподаткування при здійсненні імпортних операцій підприємства. Згідно широкого підходу система митно-податкового оподаткування операцій імпорту включає в себе митні збори, мито, акцизний податок, податок на додану вартість,єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через дер­жавний кордон України,платежі за видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері митно-тарифних відносин,а також ряд інших платежів, що пов'язані із порушенням митного законодавства.
  3. Охарактеризовано законодавчо-нормативне регулювання обліку і звітності імпортних операцій підприємства. Основними документами у цій сфері є законодавчі акти, що визначають загальні особливості системи обліку на підприємстві, зокрема Закон "Про бухгалтерський облік України", законодавчі та нормативні акти, що регулюють облік та звітність у зв'язку із сплатою податків при здійсненні операцій імпорту, акти Державної служби статистики щодо подання звітності по операціях імпорту, вітчизняні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, зокрема ті, що визначаються особливості обліку операцій у валюті, міжнародні акти та іноземні національні акти, що регулюють особливості оформлення документів за операціями імпорту, обліку та звітності за ними.
  4. Вивчено систему організації обліку і звітності імпортних операцій підприємств. Процес обліку та формування звітності за імпортними операціями дозволяє уникнути санкцій через порушення законодавства та забезпечує ефективне прийняття рішень управлінцями. На ТОВ "Лізоформ Медікал" цей процес є чітко організованим та включає в себе формування первинної документації, здійснення аналітичного та синтетичного обліку і формування фінансової звітності. На проведення процесу обліку та звітності імпорту впливають норми міжнародного законодавства і торгові звичаї, норми законодавства в галузі бухгалтерського обліку, норми митного законодавства, норми валютного законодавства та норми податкового законодавства.
  5. Розглянуто основні аспекти методики обліку і звітності імпортних операцій. На основі проведеного аналізу можемо підсумувати, що податковий облік є дещо відмінним від бухгалтерського. Загалом при здійсненні операцій із товарами податкові зобов’язання із сплати податку на прибуток підприємств визначаються на основі віднімання ціни імпортованих товарів та їх собівартості з урахуванням інших витрат. До інших витрат відносяться, зокрема, витрати, що пов’язані із таруванням, складання та транспортуванням товарів підприємства. Синтетичний облік імпортованих товарів та послуг здійснюється на рахунку 20 або 28. Метод оплати поставки за операціями імпорту може відрізнятися, а тому кредит рахунку відображатиме списання коштів з валютного рахунку, формування кредиторської заборгованості тощо. Важливим є відображення курсових різниць, які значною мірою впливають на фінансовий результат діяльності підприємства.
  6. Вказано на можливі та оптимальні напрями вдосконалення обліку і звітності імпортних операцій в сучасних умовах ведення господарської діяльності. За поточних умов постійного зростання вартості товарів для перепродажу та сировини і матеріалів, які імпортуються з-за кордону, оптимальним є максимізація проданих на вітчизняному ринку імпортованих товарів вже зараз та відображення їх меншої вартості у майбутньому. Врахування коефіцієнту дисконтування дозволило визначити, що така політика обліку та відображення у звітності вартості імпортованих товарів дозволяє зберегти частину вартості оборотного капіталу, знизити реальну вартість коштів, що сплачується у Державний бюджет України. Зміна поточного методу обліку імпорту ФІФО на метод середньозваженої середньої дозволить покращити фінансовий стан підприємства, фактично не здійснюючи жодних додаткових дій.
  7. Охарактеризоване інформаційне забезпечення аналізу імпортних операцій. На підприємстві наявна значна кількість документів, які слугують інформаційним забезпечення для прийняття менеджерами рішень у сфері управління імпортними операціями. Сюди відносяться положення про облікову політику, класифікатори та кодифікатори управлінського обліку, управлінський план рахунків, форми первинних і звітних документів управлінського обліку. Управлінська звітність, яка містить систематизовану інформацію, є більш корисною для прийняття рішення порівняно із первинними документами. Окрім цього управлінська звітність виконує не лише функцію інформаційного забезпечення, а й дозволяє планувати діяльність ТОВ «Лізоформ Медікал» на майбутній період та контролювати виконання поставлених цільових показників.
  8. Проведено факторний аналіз імпортних операцій вітчизняного підприємства. Виявлено, що основним негативним чинником, який може спричинити погіршення фінансового результату є значне зниження вартості національної валюти протягом 2013-2015 років. Інші фактори чинять, загалом позитивний вплив. Так розмір ринку приватних медичних послуг зростає щорічно приблизно на 10 %. Окрім цього інфляції в умовах стабільного розвитку економіки була низькою. Обсяг імпорту постійно коливався, проте виявлено, що основним торгівельним партнером є «Лізоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ», а основною країною імпорту товарів є Німеччина.
  9. Запропоновано оптимальні шляхи вдосконалення управління імпортними операціями на основі результатів економічного аналізу на вітчизняному підприємстві. У 2015 році спостерігається значне коливання вартості євро. Тому доцільно застосувати інструменти хеджування для виправлення цього недоліку та мінімізації фінансового ризику від зміни вартості іноземної валюти. Для цього запропоновано використовувати форвардний контракт - це єдиний інструмент валютного хеджування, дозволений Національним банком України на території України. Проведено розрахунки та доведено, що такий інструмент дозволяє забезпечити очікуваний фінансовий результат незважаючи на коливання на валютному ринку. В умовах економічного зростання і стабільного розвитку медичного сектора ТОВ "Лізоформ Медікал" буде нести тільки збитки від ф'ючерсних договорів - в нашому випадку 1471,45 тис. гривень на рік. у разі збереження поточної тенденції зниження вартості гривні по відношенню до євро економічний ефект від використання інструменту хеджування валютного ризику буде позитивним. При зниженні курсу валюти на 10% підприємство втратить 421,575 тис. гривень, при підвищенні на 20% заощадить 628,3 тис.гривень, а при зростанні вартості валюти на 30 % заощадить 1678,175 тис.грн. Тобто такий захід є ефективним та дозволяє бути впевненим у тому, що підприємство отримає попередньо запланований фінансовий результат.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 350 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.