Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 91

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів дослідження страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом, отримані  наступні результати:

  1. Визначено економічну сутність страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом та їх роль у ринкових умовах. Загалом страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом - це фінансовий інструмент захисту майна підприємств або фізичних осіб від випадкових, непередбачуваних обставин у процесі прийому вантажу зі складу, перевантаження та зберігання його на проміжних складах, доставки вантажу на склад одержувача в місце, вказане у транспортних документах, що відбувається з використанням автомобільного транспорту. Роль цього виду страхування є значною, зокрема використовується суб'єктами господарювання при страхуванні ризиків, що притаманні логістичній системі при перевезенні товарів та продукції, сировини та матеріалів автомобільним транспортом, туристами та туристичними компаніями при страхуванні ризиків, що притаманні туристичній діяльності, зокрема при перевезенні вантажу до місця відпочинку клієнтів, повернення його додому тощо, транспортними компаніями, зокрема при страхуванні ризиків, що притаманні діяльності перевезення малих, середніх та великих вантажів автомобільним транспортом на замовлення третіх осіб.
  2. Розглянуто форми та види страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Загалом існує значна кількість класифікацій. Виділяють страхування від усіх ризиків, окремих ризиків або ж без відповідальності за пошкодження, а лише у випадку аварії. Страхування може набувати форм відкритого коверу, окремого страхування тощо. В залежності від типу вантажу виділяють масове страхування, генеральне, особливе страхування. За строком дії страхові поліси поділяються на рейсові, тобто вантаж страхується від одного пункту до іншого, та на визначений період часу. Також можна виділити види страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом в залежності від типу зовнішньоекономічної діяльності, зокрема виділяють експортне, імпортне страхування, страхування на внутрішніх перевезеннях та транзитне страхування.
  3. Систематизовано законодавчо-нормативну базу регулювання вітчизняного ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Загалом на цей вид діяльності мають вплив такі нормативні акти, як Конституція України, міжнародні угоди, що їх підписала і ратифікувала Україна, Цивільний кодекс України, законами та постановами Верховної Ради України, зокрема Закон України "Про страхування", укази та розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Уряду України, нормативні акти (інструкції, методики, положення, накази), котрі прийняті Міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади і зареєстровані в Міністерстві юстиції України, нормативні акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо.
  4. Проведено аналіз страхових та фінансових показників діяльності вітчизняного ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом та ПАТ СК "Європейське туристичне страхування" за 2008 - 2012 роки. Визначено, що страхування вантажів автотранспорту становить невисоку частку страхового ринку. Також цей напрямок діяльності не є найважливішим для ПАТ СК "Європейське туристичне страхування" - протягом 2008 -2012 років частка у сумі валових премій не перевищувала 0,58 %. Визначено, що страхування вантажів автотранспорту є високоприбутковим напрямком діяльності, зокрема співвідношення отриманих страхових премій до страхових виплат є високим. Це свідчить про привабливість такого напрямку діяльності.
  5. Надано характеристику впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на динаміку розвитку українського ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Зокрема наявний вплив таких негативних факторів, як повільне економічне зростання, висока частка збиткових підприємств, низька середня рентабельність вітчизняних підприємств, постійне скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод на дорогах, висока частка експортно-орієнтованих підприємств, що виготовляє продукцію з низькою доданою вартістю, низьке значення обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом, повільне відновлення зростання світової економіки. Що ж до ринкового середовища, то воно стимулює підтримання ємності ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом, на стабільному ринку.
  6. Визначено проблеми ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом в Україні. Відповідно проблемами є недосконале законодавство, низька платоспроможність підприємств не дозволяє працювати над розвитком системи ризик-менеджменту у частині реалізації логістики. Вкрай низький показник рентабельності призводить до того, що збільшення видатків на страхування ризику втрати вантажу, що перевозиться автомобільним транспортом може призвести до того, що діяльність таких суб'єктів господарювання стане збитковою. Період застою в світовій економіці ще не завершився, а тому і ділова активність зростає повільно. Як результат менший обсяг товарів перевозиться територією України за допомогою автомобільного транспорту, а відповідно і попит на послуги страхування цього вантажу є нижчим. Одною з найбільших проблем є низька довіра потенційних користувачів послугами страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом.
  7. Вказано на стратегічні напрямки розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Усі напрямки були сформульовані на основі аналізу. Потрібно працювати у напрямку стимулювання подальшого розвитку економіки. Лише в таких умовах можна очікувати підвищення вантажообороту на дорогах та підвищення потенційного попиту на послуги страхування вантажів.

Також потрібно стимулювати розвиток інфраструктури. Україна повинна в цьому напрямку покращити якість дорожнього асфальтного покриття, особливо слідкувати за станом міжнародних трас, які найчастіше використовуються для міжнародних автотранспортних перевезень. Це могло б підвищити рівень перевезень не лише внутрішнього сполучення, а й міжнародного. Такий захід міг би підвищити обсяг перевезень.

Також необхідно займатися стимулюванням попиту на послуги страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Для цього потрібно підвищувати довіру до страховиків, що діють на цьому ринку. Цього можна досягти підвищивши мінімальні вимоги до страховиків, що займаються страхуванням вантажів автотранспорту, встановленням мінімальних тарифів на послуги для убезпечення надійних ринкових учасників від демпінгу з боку недобросовісних конкурентів. Також держава може стимулювати розвиток ринку страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом, за рахунок надання податкових пільг, наприклад, при зниженні податку на прибуток на куплений товар на 0,25 %.

Окрім цього потрібно працювати в напрямку удосконалення захисту прав споживачів, що користуються відповідною послугою. Для цього потрібно оптимізувати законодавство. Окрім цього слід урегулювати форму договору, визначити типовий вигляд цього документу.

Доведена висока залежності між рівнем вантажоперевезень на дорогах України та обсягом замовлення послуг страхування вантажів автотранспорту. Також у побудованій кореляційно-регресійній моделі показаний вплив макрофакторів на місткість ринку. Загалом модель доводить, що у випадку роботи за вказаними стратегічними напрямками ринок страхування вантажів автотранспорту буде розвиватися.

  1. Проведено розробку авторської пропозиції щодо оптимізації процедури реалізації страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом в Україні. Перш за все, запропоновано удосконалити наявне законодавство у сфері страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом. Якщо під час перевезення страховий випадок наступає раніше переходу прав власності або власник вантажу змінюється та він не зазначений в договорі страхування, це призводить до відмови у виплаті страхового відшкодування. Тому у вітчизняному законодавстві слід прописати норму про те, що за договорами страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом, страхувальник повинен бути в змозі продавати товар разом із його страховим захистом. У випадку здійснення такої операції особа, яка придбала товар, на який оформлений поліс, отримує право на відшкодування вартості товару у випадку якщо термін дії договору ще не завершився і укладений договір є дійсним.

Також запропонований механізм розширення обсягу збуту послуг страховиками за рахунок співпраці між ними та компаніями, що займаються перевозками вантажів власним автотранспортом на замовлення третіх осіб. На прикладі публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Європейське туристичне страхування» запропоновано шляхи реалізації стратегії інтеграції та посилення взаємодії страховика, що займається страхування вантажу та автотранспортних компаній. В кінцевому підсумку транспортна компанія зможе реалізувати поліси страховика самостійно.

Іншим заходом підтримання розвитку страхової діяльності у частині зниження ризиків при перевезенні вантажів автотранспортом є стимулювання на законодавчому рівні державою можливостей для ефективного функціонування професійних об’єднань таких страховиків. Це дозволить будувати законотворчий процес у цій сфері на основі постійного врахування рекомендацій та консультацій самих професійних учасників. Результатом цього буде покращення умов роботи страховиків та перестраховиків, що займаються досліджуваною діяльністю в Україні, що також підвищить потенціал їх роботи. Для цілей підвищення довіри потенційних користувачів послугами страхування вантажів автотранспорту до страховиків запропоновано останнім використовувати розроблений інструмент - облігація одночасної реалізації ризиків за 5 % договорів страхування. Суть інструменту полягає у тому, що страховик випускає облігації з високою ставкою щорічних виплат. У випадку виникнення ситуації, коли протягом одного року реалізуються ризики за 5 % або більше договорів страхування вантажів, що перевозяться автотранспортом, зникають зобов'язання із повернення коштів, що залучені через облігації. Тобто виникнення заходу, що може негативно вплинути на фінансове становище страховика, не знижує його платоспроможності. Доведено, що такий захід є ефективним, адже за інших рівних умов при однаковій страхові сумі традиційний спосіб роботи страховика призведе до формування збитку у розмірі -146,8 тис.грн. у випадку, якщо ризик буде реалізований протягом 5 років. За умови використання пропонованого інструменту чистий грошовий потік від продажу послуг страхування вантажів, що перевозиться автотранспортом, сформує чистий грошовий потік у розмірі 1000,8 тис.грн.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.