Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 103

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

  1. Проведено аналіз підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння поняття управлінського рішення. Сформульоване власне бачення цього поняття - це напрямок розвитку та дій у певній сфері роботи підприємства, що обраний з альтернативних і дозволяє досягти менеджерами підприємства поставлених перед ними цілей. Виділено основні типи управлінських рішень, зокрема сюди відносяться оптимальні та не оптимальні, традиційні, системні, ситуаційні, соціально-етичні та стабілізаційні, інтуїтивні, на основі суджень та раціональні тощо. Також визначено сутність поняття технологія прийняття управлінських рішень – воно означає послідовність дій, які призводять до вибору та реалізації оптимальної альтернативи, а також аналізу і визначення ефективності на основі даних зворотного зв'язку. Існують різні теоретичні підходи до визначення суті процесу прийняття та реалізації управлінських рішень – якщо одні науковці бачать в основі раціональність та прийняття виважених рішень на основі об’єктивної інформації, то інші науковці вбачають у прийнятті рішень вплив попереднього досвіду, намагання знаходити подібні ситуації та повторювати сукупність успішних дій. Загалом процес прийняття управлінських рішень відбувається у декілька етапів.
  2. Визначено, що поняття контроль є складним та може означати засіб, фактор, елемент, функцію, вид діяльності, систему, зворотний зв’язок, умову, регулятор, гарант явище, інститут, метод, правомірність, атрибут тощо. У роботі дотримувалися твердження, що контроль - це діяльність суб'єктів контролю, спрямована на виконання прийнятих рішень шляхом реалізації певних завдань, принципів, методів, застосування технічних засобів і технології контролю. До основних етапів контролю відносяться такі як підготовчий етап (визначаються завдання, умови, зміст, терміни контролю, формуються стандарти, визначається методика контролю), безпосереднє проведення контролю(оцінка фактичних результатів імплементації управлінських рішень), порівняння фактичних результатів з плановими, інтерпретація отриманих результатів, реалізація коригуючих дій за результатами проведеного контролю. Вказано на особливу роль інформаційних систем у процесі контролю, зокрема вони здатні значно автоматизувати цей процес. Інформаційні системи контролю складаються з таких елементів, як інформаційне забезпечення, технічне і технологічне забезпечення, математичне та програмне забезпечення, організаційне забезпечення та правове забезпечення.
  3. Визначено основні методи здійснення аналізу системи контролю за реалізацією управлінських рішень – експертний метод, метод порівнянь, метод сценаріїв, метод відносних та абсолютних показників, метод соціологічного опитування та інші. Використання сукупності методів дозволяє правильно визначити подальший напрямок діяльності організації, досягти поставлених перед підприємством цілей. До критеріїв, тобто показників оцінки можемо віднести такі, як швидкість виявлення порушень термінів виконання управлінських заходів, сума збитків у зв'язку із невчасним виконанням управлінських рішень, ефективність використання робочого часу персоналу, що здійснює контроль тощо.
  4. Для практичного аналізу системи контролю за реалізацією управлінських рішень було обрано Херсонську митницю Міністерства доходів та зборів України. Херсонська митниця поряд із Головним управлінням Міндоходів у Херсонській області, державною податкової інспекцією у м. Херсоніта об'єднаними державними податковими інспекціями районів є територіальним органом Міндоходів у Херсонській області. Головним завданням митниці є забезпечення реалізації державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів.

Систематизовано перелік нормативно-правового забезпечення, що регулює цю сферу, зокрема сюди відносяться Наказ про затвердження Типового регламенту митниць, Наказ про затвердження Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів у Державній митній службі України, Наказ про затвердження Положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень, Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України, Положення про загальний сектор Херсонської митниці Міндоходів та інші.

Сформовано приклад поточної моделі контролю за виконанням управлінських рішень на митниці. Спочатку відбувається реєстрація документів та постановка на автоматизований контроль контрольних доручень загальним сектором адміністративно-господарського відділу та створюється реєстраційна картка для кожного із завдань, призначаються виконавці. Відповідальними за процес виконання є управлінці, тобто керівники різних структурних підрозділів. У той же час усі основні завдання у сфері контролю управлінських рішень здійснюють особи, зайняті діловодством, адміністративно-господарський відділ, спеціаліст із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку у частині завдань, що містяться у документах із державною таємницею. Загалом система поділяється на два рівні - перший та другий, відповідно до завдань та структурних підрозділів, що їх контролюють. До 1 рівня контролю відносяться доручення, за виконанням яких здійснюється обов’язковий автоматизований контроль загальним сектором адміністративно-господарського відділу або посадовою особою, відповідальною за здійснення контролю. До 2 рівня - доручення, контроль за виконанням яких забезпечується керівниками структурних підрозділів, яким доручено їх виконання. Остаточним етапом процесу контролю є заключний етап. Після виконання контрольне доручення знімається з контролю. Контрольні доручення вважаються виконаними і знімаються з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або іншого документального підтвердження виконання.

  1. Аналіз факторів, що впливають на систему контролю дозволив виділити позитивні та негативні. До позитивних, тобто тих, що дозволяють досягати процесу контролю своїх завдань, відносяться наявність ефективної інформаційної системи для автоматизації контролю, чітке нормативно-правове забезпечення процесу контролю виконання управлінських рішень, постійне зростання частки більш досвідченого персоналу, що потребує менше контролю при виконанні управлінських рішень. До негативних факторів відносяться наявність декількох програм ускладнює процес контролю за виконанням управлінських рішень, розпорошеність функцій контролю за виконанням управлінських рішень. Так відділ, що займається контролем використовує у своїх роботі як програмно-інформаційний комплекс "Канцелярія", так і єдину аналітичну інформаційну систему Держмитслужби.
  2. Загалом оцінка ефективності системи контролю за виконанням управлінських рішень митного органу дозволила отримати суперечливі результати. З однієї сторони, показники роботи митниці протягом досліджуваного періоду були задовільними, тобто загалом управлінські рішення виконувалися якісно, зокрема за рахунок ефективної системи контролю. Також протягом 2011 - 2012 років в повному обсязі виконувалися вимоги розпоряджень, доручень, рішень колегії та селекторних нарад керівництва Держмитслужби України. Проте з іншої сторони, у 2013 році було виявлено, що втрати від невчасного виконання завдання, а саме формулювання специфікації продукції для надання суду, становили 50544 гривень. Виявлено і інші проблеми у роботі відділу, що займається контролем управлінських рішень. Так час, що витрачається на виконання контролю не завжди був використаний за цільовим призначенням, тобто працівники, за спостереженнями автора, покидали місце праці у зв'язку з обставинами, що не пов'язані з роботою. Втрати у зв'язку із оплатою цього часу становлять близько 574,17 гривень в місяць.

Найкраще зрозуміти проблеми та вимоги до системи контролю дозволило опитування керівників та їх заступників. Так у процесі аналізу даних було виявлено три основні напрямки, за яким доцільно оптимізувати поточну систему. Зокрема необхідно усунути ситуацію надмірного навантаження на керівника у випадку виникнення ситуацій невчасного виконання управлінських рішень. Також необхідно оптимізувати систему моніторингу, зокрема вона повинна визначати, що завдання не буде виконане вчасно раніше, ніж це відбувається зараз (2-3 дні до завершення). Це дозволило б вчасно вжити заходів усунення такої ситуації. Окрім цього необхідно оптимізувати систему контролю таким чином, щоб усунути надмірне навантаження при виконанні управлінських рішень одними працівниками та відсутністю навантаження на інших працівників. Загалом вирішення цих проблем дозволило б усунути 97 % усіх якостей системи контролю, якими не задоволені керівники та заступники.

  1. Тому для вирішення цих проблем було запропоновано план оптимізаційних заходів. Для забезпечення дотримання принципу комплексності та системності запропоновано дотримуватися у процесі реформування системи контролю за реалізацією рішень концепції контролінгу. Ця концепція означає створення структурного підрозділу для якісного задоволення інформаційних потреб керівника на основі управлінського обліку, системи моніторингу роботи організації і т.д. Усі повноваження у сфері контролю доцільно передати одному відділу - відділу контролю, який взаємодіятиме з усіма іншими структурними частинами митниці щодо виконання ними управлінських рішень. Концентрація функцій в одному структурному підрозділі дозволить підвищити якість контролю та оперативно надавати інформацію керівнику митниці про поточний стан справ. Наглядно продемонстрована модель роботи системи контролю за умови реалізації заходу.

Для проблеми усунення високого навантаження на керівника при виявленні відхилення процесу виконання управлінського рішення від запропонованого пропонується наперед моделювати можливі ситуації порушення умов або термінів виконання управлінських рішень та систематизувати оптимальні вирішення таких ситуацій. Попереднє моделювання можливих ситуацій виявлення порушень при контролі виконання управлінських рішень та систематизація дій відділу контролю при виникненні такої ситуації дозволить значно знизити навантаження на керівника митниці та його заступників, що дозволить останнім втручатися у ситуацію лише тоді, коли ситуація неординарна. Як результат якість роботи управлінців підвищиться, адже заходи усунення виявлених відхилень будуть усуватися автоматично. Наведений приклад таких ситуацій та заходів, наприклад, якщо невиконання управлінського рішення спричинено відсутністю працівника на робочому місці у зв'язку із хворобою - призначення нового виконавця управлінського рішення із збереженням кінцевої дати виконання завдання.

  1. Запропонована сукупність заходів у сфері інформаційного та програмно-інформаційного забезпечення. Зокрема доцільно доповнити наявний програмний продукт, що використовується на митниці, такими модулями як модуль моніторингу зайнятості працівників, модуль перевірки та обліку наявності працівників на робочому місці, модуль моніторингу етапності виконання управлінських рішень. Щодо модуля моніторингу етапності виконання управлінських рішень, то на персональному екрані кожного працівника, який відповідає за виконання певного управлінського рішення, повинна бути можливість оперативно звітувати про стан операції. Відповідно кожен раз при виконанні четвертини завдання - статус завдання змінюватиметься і контролер зможе оперативно отримати інформацію про це.

Окрім цього було виявлено, що існують значні втрати часу та фінансових ресурсів структурного підрозділу, що займається контролем управлінських рішень. Тому запропоновано впровадити модуль перевірки та обліку наявності працівників на робочому місці. Механізм його роботи наступний - працівник з'являється на робочому місці та входить у програму "Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби", програма реєструє появу працівника-контролера на робочому місці та здійснює облік проведеного робочого часу, а при відсутності на робочому місці облік припиняється. Як результат, час що не витрачений на роботу, оплачуватися не буде.

Ще однією проблемою, яку керівники назвали у соціологічному опитуванні, є відсутність можливості переглянути завантаження кожного окремого працівника. Тому доцільно доповнити наявне програмно-інформаційне забезпечення модулем-інформацією про рівень завантаження працівників. У випадку прострочення завдання, виникнення непередбачуваних ситуацій або при розподілі завдань, що можуть бути доручені різним посадовим особам чи структурним підрозділам, контролер на вимогу керівника митниці чи іншого управлінця може надати чітку інформацію про стан завантаження кожного з працівників, про кількість поточних завдань у кожного з них, про сумарний стан виконання усіх завдань працівника, дату остаточного виконання завдань. Як результат - з'являється можливість швидко призначити виконавця на певне управлінське завдання.

  1. Обґрунтовано графік впровадження таких змін у роботу системи контролю за виконання управлінських рішень на митниці. Наданий детальний перелік нормативних актів у які необхідно внести зміни для реалізації запропонованих заходів. Зокрема зміни необхідно внести у такі нормативно-правові акти, як посадову інструкцію спеціалістів у сфері контролю, зокрема спеціаліста із захисту державної таємниці та спеціального документального зв’язку, Наказ "Про затвердження Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів у Державній митній службі України", Наказ "Про затвердження Порядку організації та здійснення контролю за виконанням документів у Державній митній службі України". Запропоновано розробити "Методику проведення планування дій на випадок неповної або невчасної реалізації управлінських рішень". У сукупності із іншими пропозиціями очікуваний економічний ефект у наступному році становитиме близько 57 434,07 гривень.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.